Personalizer POD Products and Fulfillment

Bán sản phẩm cá nhân hoá trên WooCommerce, Shopify và tự động gửi order đến fulfillment!

Cá nhân hoá mọi sản phẩm với Live Preview và Tự động fulfillment

Bạn có thể fulfillment qua Printful, CustomCat, DreamShip, WC-fulfillment...hoặc bất cứ fulfillment nào.

Import sản phẩm

Dễ dáng import sản phẩm từ Printful, CustomCat, DreamShip, WC-fulfillment... hoặc thêm mới sản phẩm của bạn. Bạn có thể bán bất kỳ loại sản phẩm nào với InkGo.

Bán sản phẩm

Upload thiết kế của bạn, khách hàng có thể thay đổi text, photo và xem trước trực tiếp thay đổi trên mockup 3D. Do vậy khách hàng thích thú và dễ dàng quyết định mua hàng.

Tạo đơn hàng

InkGo tự động tạo file in chuẩn trên các chình sửa của khách hàng. File này sẽ được lưu trữ trong mỗi order, bạn có thể tải về và in trực tiếp mà không cần chỉnh sửa.

Tự động fulfillment

Khi store của bạn có đơn hàng, InkGo tự đông gửi đơn hàng với file in đến dịch vụ fulfillment của bạn and cập nhật tracking đơn hàng lên website của bạn.

Awesome Demo Screenshots

Get Started Selling Personalizer Today!

Get Started Free View a Demo